Nyhedsbrev fra entreprenøren - maj 2024


Leif O. Christiansen er klar med et nyhedsbrev til alle medlemmer af vore tre haveforeninger i H/F Sommerhuskolonien. L.O.C. har ved samme lejlighed fremsendten oversigt over vejenes status og fremkommelighed


Du finder nyhedsbrevet her.


Du finder oversigte over vejenes status og fremkommelighed her.Nyhedsbrev fra entreprenøren - april 2024


Leif O. Christiansen er klar med et nyhedsbrev til alle medlemmer af vore tre haveforeninger i H/F Sommerhuskolonien. L.O.C. har ved samme lejlighed fremsendten oversigt over vejenes status og fremkommelighed


Du finder nyhedsbrevet her.


Du finder oversigte over vejenes status og fremkommelighed her.Nyhedsbrev fra entreprenøren - marts 2024


Leif O. Christiansen er klar med et længe ventet nyhedsbrev til alle medlemmer af vore tre haveforeninger i H/F Sommerhuskolonien. L.O.C. har ved samme lejlighed fremsendt en oversigt over vejenes status og fremkommelighed


Du finder nyhedsbrevet her.


Du finder oversigte over vejenes status og fremkommelighed her.Nyhedsbrev fra entreprenøren - juni 2023


Leif O. Christiansen er klar med et nyhedsbrev til alle medlemmer af vore tre haveforeninger i H/F Sommerhuskolonien.


I nyhedsbrevet kan du blandt andet læse om, hvad der foregår i denne måned.


Du finder nyhedsbrevet her.
Nyhedsbrev fra entreprenøren - marts 2023


Leif O. Christiansen er klar med et nyhedsbrev til alle medlemmer af vore tre haveforeninger i H/F Sommerhuskolonien.


I nyhedsbrevet kan du blandt andet læse om, hvornår entreprenøren forventer at projektet er helt afsluttet.


Du finder nyhedsbrevet her.
Tidsplan, stade opgørelse m.v. samles et sted


For at undgå unødigt dobbeltarbejde samles tidsplan, skilte- og vejplan, vandledningsplan og stadeopgørelse nu et enkelt sted.


Du finder dem her.Endnu en revideret tidsplan for projekterne

Tidsplanen er udtryk for entreprenørens skarpeste forventning lige nu og kan ændre sig.

Blå = Vand

Rød = Kloak

Brun = Dræn

Ny og revideret tidsplan for kloakering, vand og dræn

Tidsplanen er udtryk for entreprenørens skarpeste forventning lige nu og kan ændre sig.

Blå = Vand

Rød = Kloak

Brun = Dræn

Ny revideret tidsplan for kloakering, vand og dræn

Tidsplanen er udtryk for entreprenørens skarpeste forventning lige nu og kan ændre sig.

Blå = Vand

Rød = Kloak

Brun = Dræn

Tidsplan for kloakering

Bemærk, at planen lige nu alene indeholder tidsplanen for selve spildevandsdelen.

Senere vil også drændelen komme til at fremgå af tidsplanen. 

Nyhedsbrev nr. 5

I uge 18 foretages de første prøvegravninger på Hyldebærstien og på Hindbærstien og der afholdes vejmøde for havelejerne på Hyldebærstien onsdag den 4. maj kl. 15.

Der vil løbende blive inviteret til vejmøder for havelejerne på stierne i havekolonien og entreprenøren beder alle om at respektere, at alene beboerne på de relevante stier møder op til vejmøderne.

Vejmøderne er tiltænkt generel information for den enkelte sti og ikke konkrete forhold omkring enkelte lodder.

Beboere som måtte have ønsker til ændret placering af skelbrønd opfordres til at kontakte entreprenøren på dennes kontor, som er placeret på festpladsen her i afd. C, fremfor at bringe emnet op under vejmøderne. 

Se nyhedsbrev nr. 5 her

Nyhedsbrev nr. 4

Udbuddet skal alligevel ikke gå om.

Entreprenøren går derfor i gang med ”mobiliseringen” fra uge 16, dvs. lige efter påske.

Se nyhedsbrev nr. 4 her

Nyhedsbrev nr. 3

Som tidligere nævnt skal projektet i nyt udbud, hvilket fører til forsinkelse.

Som du kan se af nyhedsbrevet forventes der nu opstart i maj måned 2022.

Nyhedsbrev

Som det fremgår af nyhedsopslaget den 11. februar, er Naturstyrelsen rendt ind i udfordringer med den entreprenør, som vandt udbuddet.

Afdelingerne A, B og C er derfor enedes om offentliggørelse af et særskilt nyhedsbrev, som beskriver den aktuelle situation her pr. 1. marts 2022.

EnviDan har vundet rådgiveropgaven

EnviDan har vundet rådgiveropgaven og står for hele projekteringen og planlægningen af hovedkloakken samt skelbrønde til hvert enkelt havelod, og har allerede iværksat besigtigelse, opmåling, jordprøver mv.

Nu skal vi kloakeres!

-og rådgivningsopgaven er allerede udbudt af Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

Den valgte rådgiver vil påbegynde besigtigelse, opmåling, jordprøver mv. i løbet af sommeren og efteråret 2021. Du kan læse mere i nyhedsbrevet – klik her

Afgørelse om grundejerforpligtelse og udsættelse af kloakeringsfrist

Af Rødovre Kommunes fristforlængelse og præcisering af påbud af 16. april 2020 samt Notat om fortolkning af miljøbeskyttelseslovens § 28 sammenholdt med spildevandsbekendtgørelsens § 12 fra Miljø- og Fødevareministeriet fremgår det, at Naturstyrelsen (grundejer) skal stå for kloakering helt ind til hvert enkelt hus. Dette er formuleret således i konklusionen:

”Det er departementets opfattelse, at miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, og spildevandsbekendtgørelsens § 12, skal forstås således, at forsyningsforpligtelsen påhviler grundejer og forpligter grundejer til at sikre, at spildevand ledes fra frembringelsessted til offentlig kloak”.

Dette betyder at der nu endelig er en fuldstændig afklaring af dette spørgsmål.

Fristen for gennemførelse af kloakering er til gengæld forlænget til 30. juni 2023.

Vi vil sammen med forbundet forsøge om dette kan rykkes frem.

Se kommunens Fristudsættelse og ophævelse af afgørelse om præcisering af påbud om kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afd. A, B og C her

Se Miljø- og Fødevareminiteriets notat inkl. konklusion her

Annullering af udbud

Naturstyrelsen har annulleret udbuddet af den ingeniørmæssige projektering af kloakeringsopgaven.

Du kan læse mere via dette link

Her fremgår det at Naturstyrelsens begrundelse lyder som følger:

Naturstyrelsen kan på nuværende tidspunkt konstatere, at der fortsat ikke er skabt afklaring om projektets finansiering. Samtidig har Rødovre Kommune meddelt, at der vil blive ændret i indhold og frister i kloakeringspåbuddet, hvilket forventes at kunne medføre ændringer i indholdet af kontrakten i dens aktuelle form og på udbudsprocessen i øvrigt. På den baggrund ser Naturstyrelsen sig nødsaget til at annullere det igangværende udbud.

Licitation

Du kan følge med i aktuelle udbud vedrørende kloakering af haveforeningen.

Senest har den ingeniørmæssige projektering været sendt i udbud.

Dette kan du læse om her

Udkomme af mødet med Naturstyrelsen

Som tidligere omtalt blev der afholdt møde mellem Naturstyrelsen og afdelingerne A, B og C samt Kolonihaveforbundet fredag den 10. maj.

På mødet fremlagde Naturstyrelsen i grove træk to mulige løsningsforslag vedrørende kloakering af haverne.

Det ene forslag indebar, at Naturstyrelsen forestår kloakeringen, men i en meget skrabet version.

Det andet forslag indebar, at foreningerne selv forestår kloakeringen.

Naturstyrelsen har fremlagt en række ulemper og fordele ved begge scenarier.

Foreningerne har i dag den 21. maj afholdt et fællesmøde samt et møde med Kolonihaveforbundet, hvor der blev rejst en række spørgsmål, som er uafklarede.

Foreningerne afventer således afklaring eller belysning af disse spørgsmål således, at der foreligger et oplyst grundlag at arbejde videre på.

Møde med Naturstyrelsen den 10. maj

Vi er kaldt til møde med Naturstyrelsen den 10. maj. Her skal vi drøfte kloakeringssituationen.

Vi er naturligvis særligt spændte på om Naturstyrelsen kan og vil overholde den tidsplan, som er blevet stillet os og Rødovre Kommune i udsigt.

Derudover er vi selvfølgelig meget interesserede i om der er styr på de økonomiske aspekter af sagen. 

Umiddelbart efter mødet vil vi offentliggøre udkommet her.

Fristforlængelse til 1. juli 2020

Naturstyrelsen har bedt Rødovre Kommune om fristforlængelse til 1. juli 2020 med hensyn til kloakering af Sommerhuskolonien afd. A, B og C.

Af Naturstyrelsens brev til Rødovre Kommune fremgår det, at såfremt Naturstyrelsen skal forestå opgaven vil anlægsarbejdet blive forsøgt henlagt til perioden fra 1. oktober 2019 til 1. juli 2020.

På et møde i Teknik- og miljøudvalget den 4. december 2018 har Rødovre Kommune accepteret fristforlængelsen.

Se Naturstyrelsens plan for kloakering af vores koloni her

Se referatet fra mødet i Teknik- og miljøudvalget den 4. december 2018 her

Kloakering

Kloakeringsnyt

Nedenstående er modtaget lørdag den 14. april:

"Naturstyrelsen har bedt om fristudsættelse og er i gang med at undersøge, hvad det vil koste for foreningerne, hvis jordejer finansierer kloakeringen som 30-årige ”lån”.

Umiddelbart mener Naturstyrelsen ikke, at det bliver billigere og hurtigere for foreningerne, og de opfordrer derfor foreningerne til at undersøge, hvor lav en rente de selv kan opnå ved et banklån. Naturstyrelsen vil gerne bakke foreningerne vedr. banklån på den måde, at de kan indgå i en dialog med bankerne, hvis bankerne har brug for at jordejer står bag foreningerne". 

Set i lyset af de meget uheldige eksempler på kloakeringsprojekter, som er kørt helt af sporet og som har ødelagt flere havekolonier på alle tænkelige måder - herunder økonomisk - er det mellem afdeling A, B og C aftalt, at vi i fællesskab indkalder Kolonihaveforbundet til møde for en afklaring og en forklaring omkring vores situation, med henblik på et efterfølgende møde med lodsejer (Naturstyrelsen). 

Vore mål er at få vore haveforeninger kloakeret på bedst mulig måde, på bedst mulige vilkår, hurtigt og inden for lovgivningens rammer UDEN at ødelægge foreningerne.

Forbundet har meldt tilbage, at man ønsker Naturstyrelsen inddraget allerede på første møde, hvilket vi finder ganske fornuftigt set i lyset af det tidsmæssige perspektiv og det faktum at Naturstyrelsen befinder sig i Jylland.